Regulamin

1. WSTĘP

Regulamin Serwisu Hostingowego. Szanowny Użytkowniku niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania z wyżej wymienionego Serwisu, prawa i obowiązki Użytkownika i Serwisu wynikające z obowiązującego prawa. Regulamin składa się z czterech głównych części:

 • -w § od 1 do 3 - znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;
 • -w § 4 - został opisany proces rejestracji;
 • -w § od 5 do 7 - zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości usług jak i korzystania z usług;
 • -w § od 8 do 10 - zawarto wszystkie pozostałe uregulowania w tym końcowe.

§1 Podstawowe definicje

1. Serwis Hostingowy/Usługodawca – serwis internetowy dostępny pod adresem https://aliside.com/ będący jednocześnie Usługodawcą świadczącym usługi hostingowe (dalej: Serwis).

2. Operator – SmartWebIT Michał Wojtczak, Nip: 6112573419

3. Adres Właściciela Serwisu (dalej: Operator) – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie kontaktowym Właściciela rozumie się przez to następujące dane:

 • -adres: Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław
 • -adres mailowy: kontakt@aliside.com

4. Użytkownik/Usługobiorca/Abonent – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Operatorem.

5. Konto Użytkownika – oznaczają wszystkie rodzaje kont, oferowanych przez Usługodawcę.

6. Usługa – oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę, polegające w szczególności na przechowywaniu oraz pośredniczeniu w przesyłaniu plików zarejestrowanych i niezarejestrowanych Użytkowników Operatora.

7. Aliside.com jest to serwis hostingowy, w którym użytkownicy dodają swoje wpisy reklamowane produkty, które można kupić m.in. na stronie Aliexpress.com Dodatkowo użytkownik, ma możliwość kupić wirtualne punkty (Alipunkty), które wydaje m.in. na promowanie dodanych przez siebie produktów (produkty pojawiają się w sekcji ‘oferty sponsorowane’)

8. Polityka antyspamowa - ustalone przez Operatora zasady zwalczania niechcianych wiadomości zwanych spamem, dostępne na stronie www Operatora.

9. Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca z Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

11. Administrator – administrator Portalu;

12. Download – pobranie plików z Portalu przez Abonenta;

13. Upload – wczytanie plików na Portal przez Abonenta;

14. Moduł rejestracji – Moduł strony, umożliwiający rejestrację niezarejestrowanego Abonenta i zalogowanie Abonenta już zarejestrowanego na Portalu;

15. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Operatorem a Abonentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

16. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

§2 Postanowienia ogólne

1. Operator niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, zasadom współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.

2. Operator oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Usługobiorców jakie są przewidziane między innymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Operatora danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zadań serwisu. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Operatora określone zostały w „Polityce prywatności” Serwisu Hostingowego.

3. Abonent ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do korzystania z Serwisu konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu.

4. Administratorem danych osobowych jest Operator, a dane te podlegają ochronie zgodnie z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119).

5. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione.

6. Administratorem Państwa danych osobowych jest SmartWebIT Michał Wojtczak, Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, Nip: 6112573419, kontakt@aliside.com

7. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • -nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Operator prowadzi zbiór danych Abonentów w/w Operatora;
 • -uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Operatora;
 • -ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
 • -uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • -uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
 • -poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
 • -żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8. Abonentowi zgodnie z punktem 7 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.

9. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dochodzenia roszczeń.

10. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

11. Usługobiorca korzystający z Usług Operatora, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji zadań Operatora i w zakresie który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.

12. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Usługobiorców, którzy korzystali z Serwisu w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie opowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.

§3 Warunki świadczenia usług

1. Niniejszy Serwis świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej.

2. Usługa określona w pkt. 1 wymaga dostępu do sieci internetowej.

3. Korzystać z Serwisu można 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Serwis zastrzega sobie prawo do robienia przerw technicznych celem poprawy funkcjonalności Serwisu oraz naprawy błędów.

4. Klient finalizując zakup Alipunktów w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operatora moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” Zgoda jest niezbędna do zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych wraz z zgodą na ich przetwarzanie będzie równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy.

5. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

6. Wymagania niezbędne do korzystania z usług Operatora:

 • -urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 • -przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład:
  • Internet Explorer z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  • Mozilla Firefox z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
  • Google Chrome z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
  • Opera z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
  • Apple Safari z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;
 • -dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.

7. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Abonenta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym Abonent podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

§4 Umowa sprzedaży

1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Operatora określając ilość Usług/Towaru (Alipunktów) jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego Produktu (ilość) oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Usługi/Towaru, Klient wypełnia internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Operatora takie jak na przykład ilości oraz formy płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa jest zawierana na czas jednego roku wraz z możliwością jej przedłużenia.

3. Za dzień rozpoczęcia świadczenia Usługi uznaje się dzień jej rejestracji.

4. Rejestracja Konta Klienta w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.

5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Operator przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

6. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.

§5 Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się paragrafie 1 pkt 3 w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: "reklamacja") i powinny zawierać:

 • -przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie i opisanie niezbędnych okoliczności,
 • -oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).

4. Pomoc dotyczącą funkcjonowania serwisu można uzyskać pisząc na adres mailowy.

5. Powyższe przesłanki stanowią warunek obligatoryjny rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji.

6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres wskazany w korespondencji listownej.

§6 Odpowiedzialność

1. Operator/Serwis Hostingowy nie odpowiada za treści (zarówno słowne jak i graficzne) udostępniane przez Abonentów. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub innych przysługujących im praw, Operator będzie kierował je niezwłocznie do Usługobiorcy jako podmiotu odpowiedzialnego za treści, a Usługobiorca przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Operatora.

2. Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Usługobiorca dobrowolnie je rozpowszechniania. Serwis nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Usługobiorca oświadcza, że:

 • -jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;
 • -umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Usługobiorca odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;

3. Usługobiorca nie jest uprawniony do:

 • -zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
 • -zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności Serwisu.

4. Zabronione jest zamieszczanie przez Usługobiorcę treści które mogłyby w szczególności:

 • -z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 • -zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;
 • -naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;
 • -umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;
 • -naruszać słuszne interesy Serwisu;
 • -rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (spam);
 • -naruszać w inny sposób dobre obyczaje - na przykład erotyka, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 • -propagować poglądy nazistowskie, faszystowskie i im pokrewne.

5. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Usługobiorcę, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Operator nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

6. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisów i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisów ze względów technicznych.

7. Serwis nie odpowiada również za ewentualne szkody urządzeń które korzystają z serwisu, restart urządzenia albo utrata danych na urządzeniu.

8. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę, Usługodawca może zawiesić świadczenie usług bądź rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę z Klientem poprzez wyłączenie/usunięcie aktywnych usług. W tej sytuacji Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu żadnej z opłat poniesionych na rzecz Usługodawcy.

9. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Usługobiorców, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z Klientami w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Odwiedzających umowy z Usługobiorcami a w szczególności związane z dokonanymi rezerwacjami, zapytaniami czy zawartymi umowami.

10. Operator nie ma obowiązku wyszukiwania plików naruszających prawa osób trzecich. W przypadku jednak zgłoszenia o naruszeniu praw autorskich bezzwłocznie usuwamy takie pliki z portalu, bezzwłocznie po stwierdzeniu ich niezgodnego z prawem charakteru. Z tego względu wspieramy Abonentów i osoby trzecie, ich prawa do ochrony własności intelektualnej czy przemysłowej, prawa do ochrony dóbr osobistych i godności ludzkiej, ewentualnie inne prawa, które mogłyby być naruszone przez treść plików, wczytanych na Portal przez któregoś z Abonentów.

11. Usługodawca ma pełne prawo zablokować konto użytkownika jeśli stwierdzi, że jego zachowanie wpływa szkodząco na działalność serwisu

12. Procedura zgłaszania treści niezgodnych z prawem:

 • - Ocena czy doszło do naruszenia prawa i zidentyfikowanie tego prawa (np. prawo do udostępniania dzieła autorskiego publiczności w rozumieniu, prawa autorskiego, lub inne prawa majątkowe według prawa autorskiego itp.); w przypadku wątpliwości skonsultować tę kwestię z radcą prawnym lub inną kompetentną osobą;
 • -Poinformowanie nas za pomocą formularza dostępnego przy pobieranym pliku "raportuj plik", lub w postaci listu wysłanego na adres korespondencyjny spółki z podaniem danych nadawcy oraz jego podpis wraz z danymi kontaktowymi (adres, e-mail, numer telefonu), identyfikację osoby, której prawa zostały naruszone (o ile nie jest zgodna z nadawcą) oraz opis i przedstawienie związku z osobą uprawnioną (np. poprzez załączenie kopii pełnomocnictwa itp.);
 • -Wskazanie treści naruszających prawa osób trzecich (w tym własne), opis na czym polega naruszenie, identyfikację praw osoby uprawnionej (identyfikację autora dzieła, zawartego w przechowywanym pliku, np. dzieła filmowego, udzielenie informacji o tym, że Abonentowi, który wczytał plik na Portal, nie udzielono licencji na upowszechnianie dzieła, lub opis ingerencji w prawa osobowe itp.);
 • -oświadczenie o tym, że nadawca działa w dobrej wierze, oraz że poprzez przesłane zawiadomienie nie narusza praw Abonenta, który wczytał plik na Portal, ani praw osób trzecich.

13. Zawiadomienie pierw jest analizowane pod względem prawidłowości. W przypadku, gdy zawiadomienie potwierdzi stan charakter pliku, plik zostanie, bez dodatkowego wezwania Abonenta, który umieścił go na Portalu, usunięty zgodnie. W przypadku ponownego zgłoszenia i stwierdzeniu naruszenia, konto tego Abonenta zostanie zlikwidowane.

14. Wszelkie dane na temat Abonenta, którego dotyczy zawiadomienie oraz na temat jego konta, z adresem IP, z którego dokonano wczytania pliku włącznie, mamy prawo zachować i udzielić ich osobom trzecim w przypadku, że tak będzie nakazywać prawo, nawet po usunięciu konta Abonenta.

15. Procedura specjalna w przypadku znalezienia pliku, zawierającego pornografię dziecięcą. Ze względu na zasadę zerowej tolerancji wobec pornografii dziecięcej na Portalu, oczekujemy, aby zawiadomienie o niej było jak najprostsze, a także miało taką formę i treść, które umożliwią nam natychmiastową interwencję. W przypadku znalezienia pliku wzbudzającego podejrzenie, że zawiera pornografię dziecięcą lub ją w jakikolwiek sposób propaguje, zalecamy następujące postępowanie:

 • -sporządzić zrzut ekranu strony, treści na stronie;
 • -przesłać do nas zawiadomienie z danymi identyfikującymi plik za pomocą formularza dostępnego przy pobieranym pliku "raportuj plik",, lub listownie na nasz adres. Z podaniem identyfikacji nadawcy wraz z danymi kontaktowymi (adres, e-mail, numer telefonu);
 • -identyfikację pliku niezgodnego z prawem (link do pliku); wraz z opisem podstaw, na jakich powzięto podejrzenie o pornografii dziecięcej lub o jej propagowaniu.

16. Przyjęte zawiadomienie zostanie rozpatrzone niezwłocznie pod względem swojej treści i zasadności. W przypadku, zasadności, udokumentujemy wszystkie istotne fakty, a następnie zlikwidujemy konto Abonenta, który wczytał plik na Portal i usuniemy wszystkie pliki wczytane przez tego Abonenta.

17. Wszelkie informacje z identyfikacją Abonenta, jego adresem IP i wczytanym plikiem włącznie, zostaną przekazane organom czynnym w postępowaniu karnym. Od decyzji na przekazanie danych sprawy i adresu sprawcy nie przysługuje skarga jest to nasz wymóg ustawowy.

18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • -zmiany parametrów i funkcjonalności Kont Usługobiorców;
 • -cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług i jego funkcjonalności;
 • -okresowego wyłączenia Serwisu, związanego w szczególności z jego modyfikacją, konserwacją i naprawą;
 • -usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisów lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu;
 • -zaprzestania świadczenia Usług w ramach Serwisu w stosunku do Usługobiorcy, który narusza postanowienia Regulaminu.

§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. Usługobiorca posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń

3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

4. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

5. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

6. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

7. Usługobiorca może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy usług: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Operator i Usługobiorca wyrażą na to zgodę.

§ 8 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie 13 dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi stosowne oświadczenie.

3. Operator informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt/usługę wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

4. Odpowiedzialność Serwisu jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości 100 zł netto. Serwis ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

5. Wszelkie spory między Serwisem a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.

§9 Metody płatności

1. Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayPal

2. Abonent upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy (jeśli jest/ wystawiana).

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania środków na koncie bankowym Operatora.

§10 Postanowienia końcowe

1. Serwis honoruje wszelkie prawa Abonentów/Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.

3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Serwisu. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Serwisu skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

4. Właściciel Serwisu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:

 • -podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;
 • -osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
 • -Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
 • -dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)
 • -osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego Serwisu nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.

6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

7. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:

 • -Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).
 • -Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 • -Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
 • -Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
 • -Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
 • -Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
 • -Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

8. Zmieniony Regulamin wiąże Abonentów/Użytkowników jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Abonent/Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach).

9. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

 • -zmiany przepisów prawa;
 • -zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
 • -zmiany danych Serwisu, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

10. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na Usługi już realizowane bądź zrealizowane, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili przystąpienia do Usług Serwisu. Serwis o zamierzonej zmianie informuje na stronie co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

11. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Polskiego.

12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

13. Usługobiorcy w/w Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.2019

Chciałbyś zacząć kupować sprawdzone i polecane przedmioty z Alixpress? Szukasz inspiracji? Aliside to pierwszy tego typu serwis! Za pomocą jednego kliknięcia dołącz do społeczności Aliside i odkryj zalety kupowania z Chin online! Serwis umożliwi Ci kupowanie przedmiotów bezpośrednio od zaufanych chińskich sprzedawców. System ocen i komentarzy pozwoli Ci na kupowanie tylko sprzawdzonych przedmiotów.

Follow Us

Copyright © Aliside.com. All Rights Reserved. Created by Michał W.